MAJÁK Centrum náhradní rodinné péče

centrum pestounske pece majak

Vedoucí centra

Ing. Linda Paterová
mobil: +420 739 327 570

e-mail: linda.paterova@tu.hk.caritas.cz

Sídlo služby

Národní 199 - 1. patro ( Národní dům)
541 01 Trutnov 

Posláním centra MAJÁK je prostřednictvím doprovázení poskytovat podporu, poradenství a odbornou pomoc dětem svěřeným do náhradní rodinné péče, ale také osobám, které o ně pečují. Dále pak vést odbornou část přípravy žadatelů na základě zadání krajského úřadu a šířit myšlenku náhradní rodinné péče mezi širokou veřejnost.

Centrum MAJÁK je určeno pro

  → děti v systému náhradní rodinné péče (do 18 let věku)
  → osoby pečující o dítě v pěstounské péči  - pěstouni či poručníci
  → osoby v evidenci - pěstouni na přechodnou dobu
  → zájemci a žadatelé o náhradní rodinnou péči
  → každé dítě, které požádá o ochranu svého života a svých dalších práv dle § 8 ZSPOD
  → všechny výše uvedené osoby, které žijí ve: 
        • správním obvodu obcí s rozšířenou působností v Královéhradeckém kraji: Trutnov, Vrchlabí, Jičín, Nová Paka, Jaroměř
        • správním obvodu obcí s pověřeným obecním úřadem v Královéhradeckém kraji: Červený Kostelec, Česká Skalice, Hronov
        • správním obvodu obcí v Libereckém kraji: Studenec, Horní Branná, Martinice v Krkonoších, Jilemnice, Libštát, Košťálov,
          Lomnice nad Popelkou, Rovensko pod Troskami, Střihov

Osobám, které se na naši službu obrátí, ale nespadají do cílové skupiny Centra MAJÁK, jsou poskytnuty informace
a kontakty na jiné možné poskytovatele těchto služeb.

Centrum MAJÁK poskytuje

 → vyhledávání dětí uvedených v § 6 (v souladu s §2 odst. 2) ZSPOD
 → uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče
 → zajištění krátkodobého hlídání a respitní péče
 → podporu při přípravě a realizaci kontaktu s rodiči svěřených dětí
 → zprostředkování psychologické, terapeutické nebo jiné odborné pomoci
 → zprostředkování možnosti bezplatného vzdělávání
 → poskytování výchovné a poradenské péče osobě pečující, s níž pověřená osoba uzavřela dohodu o výkonu
      pěstounské péče, při výkonu pěstounské péče a sledování výkonu pěstounské péče
 → vyhledávání fyzických osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny a jejich oznamování obecnímu úřadu
 → pořádání v rámci poradenské činnosti přednášek a kurzů zaměřených na řešení výchovných, sociálních a jiných
      problémů souvisejících s péčí o dítě a jeho výchovou (§ 11 odst. 1 písm. c)
 → poskytování poradenské pomoci osobám vhodným stát se osvojiteli nebo pěstouny související s osvojením dítěte
      nebo svěřením dítěte do pěstounské péče, zejména v otázkách výchovy (§ 11 odst. 1 písm. d)
 → organizovaní jednodenních výletů a vícedenních akcí pro pěstounské děti
 → vzdělávání pěstounů (např.: semináře, víkendové vzdělávací pobyty)
 → zprostředkování služeb jako je např. doučování
 → aktivity seznamující veřejnost s problematikou náhradní rodinné péče
 →  příprava příbuzných na roli pěstouna

Cíle centra:

  •  dítě vyrůstající v podnětném, přijímajícím, bezpečném a stabilním prostředí, které zajišťuje jeho všestranný rozvoj
  •  dítě zná svou minulost a ví, proč vyrůstá v náhradní rodině
  • posilovat vztah dítěte k jeho biologické rodině a zajistit bezpečný kontakt s blízkými, pokud je to v jeho zájmu
  •  rozvíjet dovednosti a znalosti náhradních rodičů
  • pozitivní vnímaní náhradní rodinné péče širokou veřejností
  • vyhledávání nových náhradních rodičů a jejich odborná příprava

Zásady a činnosti

 •   Nejlepší zájem dítěte
      → při poskytování sociálně právní ochrany pracovníci centra MAJÁK vždy hledí na zájem a blaho dítěte, ochranu rodičovství a rodiny
           a vzájemné právo rodičů a dětí na rodičovskou výchovu a péči
      → podpora rodiny jako celku, zahrnující spolupráci rodiny biologické i rodiny náhradní

 •   Partnerství, respekt a tolerance
      →  respektujeme jedinečnost, přání a názor klientů, kterým vždy nasloucháme a bereme je jako partnery
     →  klienti jsou aktivními účastníky při zajišťování svých potřeb a řešení konkrétních situací
            ( spolupráce, konzultace a kooperace jsou klíčové pro dosažení pozitivních výsledků )
     →  garantujeme rovný přístup ke klientům bez ohledu na jejich původ, víru, pohlaví nebo sexuální orientaci

 •   Legalita
       → veškerá naše činnost je vykonávána v souladu s obecně závaznými právními předpisy, etickým kodexem Charity ČR a
            etickým kodexem sociálního pracovníka.

 •   Profesionalita
       → Všichni pracovníci splňují kvalifikační předpoklady pro výkon své funkce a pravidelně se dále vzdělávají ve specifických
            oblastech a moderních poznatcích z oblasti náhradní rodinné péče

Pracovní doba
Úřední hodiny v kanceláři
Terénní služba (návštěvy v rodinách)
Pondělí - Pátek Pondělí - Pátek Pondělí - Pátek
8:00 - 17:00 dle telefonické domluvy dle telefonické domluvy

Oblastní charita Trutnov byla rozhodnutím Krajského úřadu Královéhradeckého kraje pověřena k výkonu sociálně právní ochrany dle § 48 odst. 2 ZSPOD.

Výkon sociálně - právní ochrany zajišťují dvě služby Oblastní charity Trutnov
Centrum MAJÁK a ZVONEK pro rodinu, a to na adrese Národní 199, Trutnov.

Sociální pracovnice
Bc. Marcela Souralová
mobil: +420 605 203 573
email: marcela.souralova@tu.hk.caritas.cz

Sociální pracovnice
Bc. Michaela Chlápková
mobil: +420 734 680 204
email: michaela.chlapkova@tu.hk.caritas.cz

Sociální pracovnice
Bc. Jana Chmelíková
mobil: +420 734 680 203
email: jana.chmelikova@tu.hk.caritas.cz

Sociální pracovnice
Mgr. Eva Navrátilová
mobil: +420 739 359 902
email: eva.navratilova@tu.hk.caritas.cz

MAJAK1