Dokumenty - GDPR

Informace o zpracování osobních údajů

 

Vážená klientko, vážený kliente,

v souladu s článkem 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (toto nařízení bude dále označováno jen jako „GDPR“) si Vás dovolujeme informovat, že o Vaší osobě zpracováváme osobní údaje, které jste nám poskytl/a.

Kdo je správcem Vašich osobních údajů a jak jej můžete kontaktovat?
Správcem Vašich osobních údajů, tedy osobou, která rozhoduje o způsobu a účelu zpracování Vašich osobních údajů, je Oblastní charita Trutnov, IČO: 43465439, se sídlem Dřevařská 332, 54103 Trutnov, (dále jen „správce“). Správce můžete kontaktovat poštou na adrese sídla, osobně, prostřednictvím telefonu na čísle 499 817 366 nebo prostřednictvím e-mailu na adrese charita@tu.hk.caritas.cz
 
Jmenoval správce pověřence pro ochranu osobních údajů?
Ne, GDPR neukládá povinnost naší organizaci jmenovat pověřence. Správcem je určena pouze pověřená osoba zabývající se otázkami GDPR. Naší pověřenou osobou je pan JUDr. Ing. Jiří Špelda. Kontaktovat jej můžete poštou na adrese Oblastní charita Trutnov, Dřevařská 332, Trutnov 3, telefonicky na čísle 777 736 070 nebo prostřednictvím e-mailu na adrese jiri.spelda@tu.hk.caritas.cz
 
Za jakým účelem Vaše osobní údaje zpracováváme?
Vaše osobní údaje zpracováváme v nezbytném rozsahu a výhradně v souvislosti s poskytováním našich služeb. Údaje potřebujeme zpracovávat, aby naše služba vždy maximálně odpovídala Vašim požadavkům a individuálním potřebám, popř. ordinaci lékaře či doporučení příslušných orgánů státní správy.

Na základě čeho je správce oprávněn Vaše osobní údaje zpracovávat?
Vaše osobní údaje zpracováváme v souvislosti s plněním našich povinností jako poskytovatele sociálních a zdravotních služeb na základě zákonné povinnosti a na základě smlouvy s Vámi pro účely jejího plnění. Povinnost zpracovávat Vaše údaje nám stanoví řada právních předpisů (př. zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů; prováděcí vyhláška č. 505/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů; prováděcí vyhláška č. 98/2012 o zdravotnické dokumentaci, ve znění pozdějších předpisů; vyhláška č. 373/2016 Sb., o předávání údajů do Národního zdravotnického informačního systému; zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění, zákon č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě a o změně některých zákonů (zákon o dobrovolnické službě), ve znění pozdějších předpisů a dále právní předpisy vztahující se specificky k jednotlivým sociálním/zdravotním službám). Některé osobní údaje zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu a vnitřních potřeb (jako je například sledování Vaší spokojenosti, optimalizace a zvyšování kvality námi poskytovaných služeb aj.). Některé údaje zpracováváme na základě Vašeho souhlasu (např. Vaše fotografie z účasti na námi realizovaných akcích a jejich využití pro propagaci našich služeb).

Je poskytnutí osobních údajů k těmto účelům zpracování zákonným nebo smluvním požadavkem?
Ano, zpracování osobních údajů v souvislosti s poskytováním služeb je zákonným a smluvním požadavkem. V případě, že bychom osobní údaje nezpracovávali, nemohli bychom Vám naše služby poskytovat. Pouze údaje předané správci na základě vámi podepsaného souhlasu se zpracováním je dobrovolné a odvolatelné.

Budou Vaše osobní údaje předávány jiným správcům?
Ano, podle právních předpisů musíme Vaše osobní údaje sdělovat příslušným orgánům státní správy, příslušné pojišťovně, ordinujícím lékařům či složkám IZS.
 
Budou Vaše osobní údaje předávány do zemí mimo Evropskou unii?
Ne, správce nebude předávat Vaše osobní údaje osobám mimo Evropskou unii.
 
Jak dlouho budou Vaše osobní údaje zpracovávány?
Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností vyplývající ze smlouvy, tj. vždy minimálně po dobu trvání smlouvy, a dále pak po dobu, po kterou jsme povinni/oprávněni ty které údaje uchovávat podle Obecného nařízení a dalších obecně závazných právních předpisů, to samé platí, nedojde-li k uzavření smlouvy. Údaje získané při poskytování služby a mající souvislost s řešením vaší nepříznivé situace, uchováváme po dobu 5 let. Doba pro uchování začíná běžet 1. lednem roku následujícím po roce, ve kterém došlo k ukončení služby. Po uplynutí této doby jsou data skartována. Údaje, které zpracováváme s vaším souhlasem, uchováváme po dobu, po kterou nám je souhlas platně udělen.
 
Jaká práva máte v souvislosti se zpracováním osobních údajů?
Kdykoliv můžete požádat o poskytnutí kopie všech osobních údajů, které o Vás zpracováváme. Pokud zjistíte, že Vaše osobní údaje, které zpracováváme, nejsou správné, můžete požadovat jejich opravu. Pokud máte za to, že bychom Vaše osobní údaje zpracovávat nadále neměli, můžete požadovat výmaz Vašich osobních údajů. Pokud nebudete s vyřešením Vaší žádosti spokojeni, můžete se obrátit se stížností na Úřad pro ochranu osobní údajů. V případech, kdy Vaše osobní údaje zpracováváme na základě Vašeho souhlasu, můžete souhlas kdykoliv odvolat.

Dovolujeme si zdůraznit, že na základě uplatnění těchto práv Vám nehrozí žádné riziko ze strany správce. Je naším zájmem zpracovávat osobní údaje zákonně a řádně a nepoškozovat Vaše práva. Pokud máte pochybnosti, že se nám to daří, budeme rádi, když nás na to upozorníte.

Informace o zpracování OÚ -obecný.pdf