Oblastní charita Trutnov

Oblastní charita Trutnov

Oblastní charita Trutnov

Zdravotní služba   

domaci_zdravotni_sluzbaje terénní služba poskytovaná pacientům v jejich přirozeném domácím prostředí. Služba je vykonávána nepřetržitě 24 hodin denně 7 dnů v týdnu všeobecnými sestrami s platným Osvědčením k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu. Pacientům je poskytnuta vysoce kvalitní, spolehlivá, odborná zdravotní a ošetřovatelská péče v rozsahu naordinovaném praktickým lékařem nebo ošetřujícím lékařem při propuštění z nemocnice. Smyslem domácí zdravotní služby je zajistit péči o pacienta doma, a tak zkrátit nebo zcela nahradit pobyt v nemocničním zařízení. Na základě smluvního vztahu se zdravotními pojišťovnami je zajišťována v Trutnově a okolních obcích do vzdálenosti 25 km.
Služba je plně hrazena z veřejného zdravotního pojištění.
Domácí zdravotní služba je poskytována na základě registrace zdravotnického zařízení dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování.

Hospicová - paliativní péče

domaci_hospicova_paliatvini_peceje komplexní péče poskytovaná pacientům trpícím nevyléčitelnou chorobou v pokročilém nebo terminálním stadiu. Jejím cílem je maximálně tlumit bolest a potíže vyplývající z onemocnění a mírnit tělesná i duševní strádání. Umožňuje tak nevyléčitelně nemocnému prožít konec života důstojně, v bezpečí domova, v kruhu svých blízkých. Pečujícím rodinám poskytuje odborné poradenství a nabízí pomoc v těžké životní situaci. Služba je poskytována 24 hod denně 7 dnů v týdnu na základě ordinace praktického lékaře, lékaře specialisty nebo ošetřujícího lékaře v nemocnici. Vzhledem k umístění sídla služby v Trutnově je zajištěno operativní poskytnutí péče v Trutnově a okolních obcích do 25 km.
Služba je plně hrazena z veřejného zdravotního pojištění.
Domácí paliativní péče je poskytována na základě registrace zdravotnického zařízení dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování.

Pečovatelská služba

domaci_pecovatelska_sluzbazajišťuje pomoc osobám se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení. Zahrnuje především pomoc při základních úkonech sebepéče, péči o domácnost a zprostředkování kontaktu se společenským prostředím. Služba je poskytována na základě písemné smlouvy mezi Oblastní charitou Trutnov a uživatelem (příp. jeho rodinným příslušníkem) a je hrazena uživatelem. Personál zajišťující pečovatelskou službu je průběžně odborně vzděláván. Terénní pečovatelská služba probíhá ve všedních dnech a o víkendech (v omezeném rozsahu).

Osobní asistence

osobni_asistenceje terénní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba se poskytuje bez časového omezení, v přirozeném sociálním prostředí osob a při činnostech, které osoba potřebuje.

 

 

Půjčovna zdravotních pomůcek

pujcovna_pomucekdoplňuje komplex nabízených služeb tím, že umožňuje lidem žít ve svém přirozeném domácím prostředí a rodinám usnadňuje péči o ně. Zdravotní pomůcky umožňují kompenzovat dočasný i trvalý zdravotní handicap, zkvalitňují život lidem upoutaným na lůžko a slouží také jako doplněk při rehabilitačních cvičeních a léčbě chronických onemocnění.

 

 

MAJÁK - centrum náhradní rodinné péče

majakposkytuje podporu, pomoc a poradenství rodinám s dětmi v náhradní rodinné péči. Centrum nabízí odlehčovací služby pro pěstouny i děti, jako jsou víkendová setkávání, respitní pobyty dětmi. Dále doučování, volnočasové aktivity, relaxace, terapie. Pro rodiče finanční, právické a psychologické poradenství. Vzdělávání, přednášky, kurzy.

  

 

ZVONEK pro rodinu - sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

zvonekSociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi v souladu s § 65 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů.

 

 

 

Doprava do speciální základní školy

Doprava_deti_do_skolyCílem služby je zajištění nezbytné pomoci rodičům dětí s hendikepem při realizaci pravidelné školní docházky. Je určena dětem, kterým je v průběhu pobytu ve školském zařízení poskytována osobní asistence Oblastní charitou Trutnov. Doprava je realizována do Základní škóly Sluneční v Hostinném a do Základní školy a Praktické Školy v Trutnově. Obě zařízení se zaměřují na vzdělávání dětí s lehkýma těžkým mentálním postižením a s poruchami autistického spektra.

 

  • kotakt - tel: 733 755 828