Adresář

Sociální služba osobní asistence

Tel.: 777 877 475
Kostelní 259, Dobruška, 518 01
Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby s kombinovaným postižením, osoby s chronickým onemocněním
Způsob poskytování: terénní
Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
Fakultativní služby: NE

OSOBNÍ ASISTENCE

je terénní služba sociální péče poskytována v souladu s § 39 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou MPSV ČR č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

POSLÁNÍ SLUŽBY

Posláním Osobní asistence (dále jen OA) je poskytovat terénní službu osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba se poskytuje v domácnosti nebo v jiném přirozeném sociálním prostředí uživatele. Jedná se o komplex služeb dle individuálních potřeb každého uživatele s důrazem na podporu samostatnosti, zachování lidské důstojnosti a dodržování základních lidských práv. Každý uživatel je respektován jako jedinečná lidská bytost.

CÍLE POSKYTOVANÉ SLUŽBY

 • informování veřejnosti o rozsahu a působení OA
 • zkvalitňování námi poskytovaných služeb
 • zajištění finančních prostředků pro činnost Farní charity Dobruška
 • poskytovat péči kvalifikovaným personálem.

CÍLOVÁ SKUPINA

Osobní asistence je určena pro osoby níže uvedené od 3 let výše z Dobrušky a blízkého okolí, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci, mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění či zdravotního postižení, a jejich situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.

 Okruh osob:

 • osoby s chronickým onemocněním
 • osoby s kombinovaným postižením
 • osoby s tělesným postižením
 • osoby se zdravotním postižením
 • senioři

ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍ ASISTENCE

 • zásady vychází ze Zákona o sociálních službách a z Listiny základních práv a svobod
 • individuální přístup (dojednáváme službu vždy na základě individuálních potřeb a přání uživatele)
 • podporujeme uživatele v nezávislosti a soběstačnosti, v péči o vlastní osobu v každodenních činnostech
 • kvalifikovaný personál (personál, který je pravidelně vzděláván v oblastech potřebných pro daný typ sociální služby)
 • podporujeme uživatele v kontaktu se společenským prostředím (procházky, návštěvy sousedů)
 • dodržování práv uživatele (např. respektování soukromí, důstojné zacházení, respektování volby)
 • etický přístup pracovníků.

POSKYTOVANÉ ČINNOSTI

Služba je realizována v přirozeném sociálním prostředí uživatele a při činnostech, které uživatel potřebuje.

Zajišťovány jsou tyto základní činnosti:

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (např. pomoc při podávání jídla a pití, při oblékání a svlékání, při samostatném pohybu, při přesunu na lůžko nebo vozík apod.)
 • pomoc při osobní hygieně (např. mytí rukou, pomoc při použití WC)
 • pomoc při zajištění stravy (např. pomoc při přípravě jídla nebo pití)
 • pomoc při zajištění chodu domácnosti (např. pomoc s údržbou domácnosti a osobních věcí, při nákupu)
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (např. doprovázení k lékaři, na zájmové a volnočasové aktivity)
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí (např. jednání na úřadech)

Seznam lidí

Bc. Olga Valenčinová - Sociální pracovnice